scorpioמזל מיסוד המים הנשלט על ידי פלוטו. מילת המפתח שתגדיר מזל זה תהיה “מגנטיות”. בני מזל זה ניחנים במגנטיות רבה, כח רצון עז, ערמומיות, אינטואיטיביות וייצריות. הם בעלי רגשות חזקים וסוערים ועם זאת בשליטה עצמית גבוהה. הם כאגם שפני מימיו רוגעים וחלקים בעוד שמעמקיו סוערים ורוגשים.
האנרגיה של פלוטו המשפיעה על מזל עקרב גורמת לו לנסות לחדור לעומקים של הבנה והתנסות מעבר להתנסות החיצונית, באמצעות כח רצון אינטואיציה ורגשות חזקים. פלוטו מביא למזל עקרב את השליטה בתת המודע את הצורך בהסתרה ועשייה מאחורי הקלעים ואת תכונות ההרס העצמי. רגשותיו העמוקים של בן מזל זה המתבטאים באהבה טוטאלית מחד ובקנאה וטינה עמוקים מאידך.

מזל עקרב תאריכים: 24 אוקטובר – 22 נובמבר