libraמזל מאזניים מיסוד האויר נשלט על ידי ונוס, אולם בניגוד לונוס של שור שמאפיניה שם הם אהבת החיים, נוחיות ותשוקה, כאן ונוס מקרינה הרמוניה ורומנטיקה. בשור ונוס מאופיינת בקבלה בעוד שבמאזניים היא מאופיינת בנתינה. בני מזל מאזניים זה יהיו בעלי חוש ליופי ואמנות ובעלי כשרון דיפלומטי.
בני מזל מאזניים יהיו חביבים וסימפטיים ויש להם התאמה בין מזלות טובה לרוב המזלות מתוך פשרנות הנובעת מרצון להרמוניה. הם בעלי חן וקסם רב המשולבים בצורך בפופולריות ותמיכה סביבתית. תדמיתם בעיני הסביבה מכרעת ועל כן ימנעו ככל האפשר מעימותים או חיכוכים המהווים איום על ההרמוניה, האיזון ותדמיתם החיובית בעיני הסביבה. יש להם צורך חזק בשותפויות אישיות ועיסקיות.

מזל מאזניים תאריכים: 23 ספטמבר – 23 אוקטובר