virgoמזל בתולה מיסוד האדמה הנשלט על ידי מרקורי (חמה), מילת המפתח שתגדיר מזל זה תהיה “פרטים”. בני מזל בתולה מאופיינים בשכלתנות, שנינות, מעשיות וביקורתיות אך משתנים ולא יציבים. בני מזל בתולה יעילים עם נטיה לעבודת יתר. יכולתם לראות פרטים קטנים כגדולים מייצרת תגובה של זהירות וצורך בהבנה מדוקדקת של תהליכים עד לפרטי פרטים. אולם צורך זה מונע מהם לעיתים לראות את התמונה הכוללת – מרוב עצים לא רואים את היער – הגורם לפחד להתמודד עם קשיים העלולים להתעורר.
בני מזל בתולה מחפשים בלתי נלאים של ידע לצורך ארגון המציאות באופן הגיוני ככל האפשר. לרוב בני מזל זה פיקחים וזריזי מחשבה תכונות המאפשרות השוואתיות ביקורתיות ווכחנות. תכונות אלו עלולות להביאם לכדי התעסקות בתפל ולזנוח את העיקר. יכולת ההענקה שלהם תבוא לידי ביטוי במקצועות ריפוי וסיעוד.
ייעוץ אישי עבור מזל בטולה ניתן לקבל אם תחפשו באינטרנט מתקשרים מומלצים בטלפון.

מזל בתולה תאריכים: 24 אוגוסט – 22 ספטמבר