cancerמזל סרטן מיסוד המים ונשלט על ידי הירח, את ילידי מזל זה ניתן יהיה להגדיר במילים “מופנמות ופחד”. מעצם היותו מזל מיסוד המים, הרי שרגשות יהיו הצד הדומיננטי שלו ועל כן בני מזל סרטן זה יהיו רגישים, אם כי יפנימו את ריגשותיהם, בעלי מצבי רוח משתנים בקוטביות ובעלי זיקה חזקה במיוחד לכל הקשור לבית ולמשפחה.
זיקתם לבית ולמשפחה תהיה בנימה הגנתית כשל הורה מודאג דבר הנובע מחוש להגנה הטבוע בהם. בני מזל זה חסרי עמוד שידרה ועל כן הם נתמכים ומסתמכים על המסגרת המוגנת של “הבית והמשפחה”, זיקתם זו עלולה להתבטא בקנאות קיצונית הנובעת מרחמים עצמיים ותחושת קורבן. בני מזל סרטן יהיו ידידים טובים, אוהבי סדר ומסורת ושונאי תמורות ושינויים אך רגשונותם עלולה לההפך ליוהרה וגאווה לא מאוזנת. הינם בעלי דמיון מפותח הגורם להיותם חנפנים לא יציבים ולא מהימנים

מזל סרטן תאריכים: 22 יוני – 22 יולי