capricornמזל גדי מיסוד האדמה נשלט על ידי כוכב שבתאי (סאטורן), מילת המפתח שתגדיר בני מזל גדי תהיה “תועלתנות”. בני מזל גדי ניחנים מעשיות תועלתנית, הערכת עבודה קשה, סמכותיות והישגיות.
חשיבתם מסורתית וזקנה וכללי טקס מחייבים. שיקוליהם נעשים על בסיס נתונים מוגדרים וברורים. שאיפותיהם ושאפתנותם הינה להגיע לראש הפירמידה והיא עיקבית וסבלנית. מהיותם בני מזל אדמה יש להם צורך מתמיד בהישגים מוחשיים וחומריים. בני מזל גדי בעלי אחריות רבה למשימות ומטלות שלקחו על עצמם. עיקרון הצימצום של כוכב שבתאי השולט על המזל מכתיב פעילות במסגרות מוגדרות מראש ללא התרחבות וללא לקיחת סיכונים. ראיית עולמו של בן מזל זה הינה קצרת טווח הפנסיה ותוכניות ארוכות טווח אינן מענינות אותו, עיסוקו הוא בכאן ועכשיו.

מזל גדי תאריכים: 22 דצמבר – 20 ינואר